Sign a Statement of Commitment to Ecocentrism

Share via browser:    |    | 


Other languages:  Deutsch (German)  |  English  |  Español (Spanish)  |  Français (French)  |  Italiano (Italian)  |  русский (Russian)

Bildiriyi imzala  |  İmza listesini gör

Bildiri

Eko-merkezciliğe Bağlılık Bildirisi

Haydn Washington, Bron Taylor, Helen Kopnina, Paul Cryer ve John J Piccolo tarafından geliştirilmiştir

Patrick Curry, Ian Whyte, Joe Gray, Michelle Maloney ve Mumta Ito'nun katkılarıyla

Çeviri: Çağdaş Dedeoğlu
 


Biz, imza sahipleri, doğanın ve ekosferin tamamında kendinde (içsel) değer gören eko-merkezci dünya görüşünü benimsiyor ve savunuyoruz.

Eko-merkezcilik dünyaya, insanları ve insan türünü tüm diğer organizmalardan daha değerli gören insan-merkezciliğe (anthropocentrism) göre, çok daha geniş bir açıdan bakar. Eko-merkezcilik dünya görüşlerinin en geniş kapsamlısıdır ama ilişkili başka dünya görüşleri de vardır. Bununla birlikte, eko-merkezcilik bütün olarak çevresel sistemleri ve onların cansız boyutlarını kapsar ve böylece (tüm canlılarda içsel değer gören etik anlamında) biyo-merkezciliğin ötesine geçer. Ayrıca flora ve diğer organizmalarla onların ekolojik bağlamlarını da açık bir şekilde içerdiği için (hayvanlarda değer gören) hayvan merkezciliğin de ötesine geçer. Yaşamın devamının jeoloji ve jeomorfolojiye bağlı ve 'jeolojik çeşitliliğin' de kendinde değerli olduğu düşünüldüğünde, daha kapsamlı bir terim olan 'eko-merkezcilik' daha kucaklayıcı, dolayısıyla en uygun kavram ve değerdir.

Ekosfer, içerdiği yaşam dâhil, içsel olarak iyidir ve bu durum, ona değer verenin insan olup olmamasından bağımsızdır. İnsan (bildiğimiz kadarıyla), ahlaki değerler üzerine düşünen ve onları uygulamaya koyan tek canlı türüdür. Bununla birlikte, ekosfer unsurlarının mükemmel bir karmaşıklık meydana getirmek üzere birlikte evrimleştiklerini anlayabilir ve doğanın kendisi için bir değere sahip olduğunu ileri sürebiliriz. Eko-merkezcilik, insanların ekosfere karşı birtakım sorumluluklara, ifadelerini artan biçimde haklar dilinde bulan ahlaki duyarlılıklara sahip olduklarını kabul eder. Söz konusu 'doğanın hakları' bugün bazı ulusal anayasalarda dokunulmaz kılınmış olup Yeryüzü hukuk bilimi, doğanın hakları, yeryüzü hukuku ve vahşi hukuk şeklinde farklı biçimlerde adlandırılmaktadır.

Eko-merkezcilik birçok nedenle önemlidir:

Etik açıdan: Eko-merkezcilik, ahlaki toplumu kendi türümüzün ötesine, tüm yaşama ve hatta karasal ve sucul ekosistemlere doğru genişletir. Ahlaki kaygıyı canlı ve cansız bileşenleriyle ekosferin bütününe genişletmenin ardında güçlü bir felsefi ve bilimsel gerekçe bulunmaktadır.

Evrimsel açıdan: Eko-merkezcilik, Homo sapiens'in, ekosferin hayal etmenin bile zor olduğu yaklaşık 3,5 milyar yıllık bir mirasa sahip zengin yaşam ağından evrimleştiği olgusunu yansıtır. Diğer türler kelimenin tam anlamıyla (yakın ve uzak) kuzen ve akrabalarımızdır; pek çok kişiye göre bu biyolojik bağ nedeniyle tüm türlere karşı ahlaki sorumluluğumuz vardır.

Manevi açıdan: Tarihsel ve toplumsal-bilimsel analizler, çoğu insanın (ve bazı toplumların) eko-merkezci bir dünya görüşü geliştirmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Eko-merkezci değerlerin, doğa temelli, eko-merkezci manevi dünya görüşleri ile gittikçe artan bir şekilde kaynaşmakta olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Söz konusu manevi dünya görüşleri ile birlikte, dünya görüşlerinde tamamen natüralist olan insanlar bile Yeryüzünün ve ekosistemlerin kutsallığından ve bu yüzden de saygı çerçevesinde korunup kollanmalarının değerinden bahsetmektedir.

Yönetim açısından: Yasal, ekonomik ve politik sistemleri kapsayan yönetim sistemleri, ekolojik ve toplumsal sistemlerin karşılıklı bağımlılığını kabul etmeli ve doğanın var olma, gelişme ve evrilme haklarını gözetecek şekilde değiştirilmelidir.

Ekolojik açıdan: Eko-merkezcilik, ekosferin ve yaşamın içerisindeki tüm unsurların birbirine bağımlılığını ve hem insan hem de insan-dışı organizmaların mutlak surette doğanın sağladığı ekosistem süreçlerine bağımlı olduğunu bize hatırlatmaktadır. İnsan-merkezli bir koruma etiği, biyolojik çeşitliliğin korunması için tek başına bütünüyle yetersizdir. Evrimsel bir anlayışı temel alan eko-merkezcilik, Aldo Leopold'un "evrim odisesi" olarak nitelemeyi önerdiği olguda bizim sonradan gelenler olduğumuzu hatırlatmaktadır. Ekoloji, dünyanın ekosistemleri hakkında her şeyi bilmediğimiz ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz anlayışı temelinde alçak gönüllülüğü öğretmektedir. Bu, biraz da doğal olarak ekosferi oluşturan bütün ekosistemlere karşı ön alıcı bir yaklaşıma yol açmaktadır. Bu çerçevede, ciddi veya tersine döndürülemez zarar tehdidinin bulunduğu bir ortamda, tam bilimsel kesinlikten yoksunluk, iyileştirici eylemin ertelenmesini meşrulaştırmak için kullanılmamalıdır.

Eko-merkezcilik bizi sürdürülebilir bir geleceğe nasıl yöneltir?

Eko-merkezci bir dünya görüşüne etik açıdan adil olduğuna inandığımız için sahip çıkmamızın yanı sıra bunun, insanlığın amansız bir biçimde 'doğanın tahakküm altına alınması'na yönelmesi karşısında uygulanabilir bir duruş olduğunu da ileri sürüyoruz. Toplumun doğayı aşırı tüketimi ve aşırı sömürüsü ekosferin küresel ölçekte hızlanan bozunmasına yol açmıştır. Eko-merkezcilik bizi, yaşamın diğer bileşenlerini akrabamız olarak görmeye teşvik etmektedir. Bu akrabalık ilişkisine tüm tarafların yararı için saygı duymalıyız. Eko-merkezci bir dünya görüşüne sahip olanlar, ne insan-kaynaklı kitlesel yok oluşlar ne de çevresel bozunmayla ortaya çıkan acılar karşısında sessiz kalabilir. Eko-merkezcilik, yaşamla empati kurmayı, toprağı dinlemeyi ve her şeyin üzerinde gezegeni koruyup iyileştirmek için eyleme geçmeyi teşvik etmektedir. Eko-merkezcilik bizi çevreleyen dünyaya dair merak duygumuzu tetikleyerek de sürdürülebilir bir geleceğin şekillenişine yardımcı olabilir. Bu, toplumumuzu destekleyen ekosferin sürdürülebilirliği için zorlu eylemlere girişmemiz gerektiğinde ihtiyacımız olan etiği yaratmamıza yardım edebilir. İster iklim değişikliği veya kitlesel yok oluş gibi küresel krizlerin çözümünü içersin isterse yerel girişimlere katkı sunsun, eko-merkezcilik sürdürülebilir çözüm arayışında insanlığa fayda sağlayabilir.

Sonuç

Herkes (nesnellik arayan akademisyenler bile) kendi dünya görüşünden, etiğinden ve değerlerinden etkilenir. Bugüne kadar, Batı düşüncesinin büyük bölümü insan-merkezli dünya görüşü üzerine temellenmiştir. Çevreyle ilgili bazı cephelerde kaydedilen müthiş ilerlemeye rağmen, insan-merkezli bir dünya görüşünün, ekosferik çeşitliliği korumakta yetersiz bir temel oluşturduğu giderek daha açık hale gelmiştir. Bu nedenle, eko-merkezli bir dünya görüşüne yönelen bir dönüşümün, kendi türümüz de dâhil olacak şekilde Yeryüzündeki yaşamı güzelleştirmek için gerekli bir yol olduğunu savunuyoruz.

Biz, imza sahipleri, üzerinde yaşadığımız gezegenin geleceğinin, doğanın kendinde değerinin tanınmasına ve bir dünya görüşü olarak eko-merkezcilik yönünde güçlü bir desteğe bağlı olduğundan eminiz. Mümkün olan her fırsatta bunu dile getirmek ve bu dünya görüşü doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, bu tür faaliyetlere destek vermek ve ilham olmak hepimizin görevidir. 


İmza listesine adınızı ekleyin

İmza listesi hakkında her türlü soru için iletişim formu üzerinden Dergi ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta adresiniz sadece şu durumlarda kullanılacaktır: bu bildiriyle ilgili (örneğin burada listelenişinizle ilgili bir netliğe ihtiyaç duyulursa). [More on your data]

Yeni bir imza ekle
Var olan bir imzayı güncelle
 

The Ecological Citizen' dan içerik bildirim e-postası almak istiyorum

[More on your data]

Liste birkaç günde bir (bazen daha uzun sürede) güncellenmektedir.


İmza Listesi

İmza sayısı: 851

Son güncelleme: 2020-04-02

Dr Haydn Washington – Adjunct Lecturer (PANGEA Research Centre, UNSW), Australia. Prof Bron Taylor – Professor of Religion, Nature and Environmental Ethics (University of Gainesville, Florida), USA. Dr Helen Kopnina – Assistant Professor, Anthropology (Leiden University and the Hague University of Applied Science), Netherlands. Paul Cryer – Conservationist (Applied Ecology Unit, African Conservation Trust), South Africa. Dr John J Piccolo – Associate Professor, Department of Environmental and Life Sciences (Karlstad University), Sweden. Dr Patrick Curry – Independent Scholar and Writer (The Ecological Citizen), UK. Ian Whyte – Naturalist (The Ecological Citizen), Canada. Joe Gray – Chair (Global Ecocentric Network for Implementing Ecodemocracy), UK. Karen Whyte – Artist, Canada. Romita Das – Organic Gardener, UK. John Ben Soileau – PhD Candidate in Cultural Anthropology (University of Illinois, Urbana–Champaign), USA. Jeff Todd Titon – Professor (Brown University), USA. Michael Martin – Assistant Professor of English (University of Charleston), USA. Rosemary Gianno – Professor (Keene State College), USA. Theresa Burriss – Chair, Appalachian Studies (Radford University), USA. Sandy Irvine (Green Party, England), UK. Engelbert Fellinger – Communications Professional and Teacher, Netherlands. Howard Clifford (Land Trusts), Canada. Brian Miller – Retiree, USA. Dr John R Coulter – Retired Scientist and Environmentalist, Australia. Eva Schlunke – Artist, UK. Jacob D Christensen – Eco-citizen, Taiwan. Dr Marsha Quinlan – Associate Professor, Anthropology (Washington State University), USA. Geoff Mosley – Australian Director of CASSE (Centre for Advancement of Steady State Economy), Australia. Jonathan Miller – Ecologist, Australia. Oscar Askling – Kalkningshandläggare (Länsstyrelsen Värmland), Sweden. Jenny Goldie – Science Journalist, Australia. Dr Lisa Roberts – Living Data Program Leader (University of Technology Sydney), Australia. Carina van Rooyen – Senior Lecturer, Anthropology and Development Studies (University of Johannesburg), South Africa. David Edward Robertson – Concerned Retiree (University of Queensland), Australia. Dr Jane O'Sullivan – Honorary Senior Research Associate, Australia. Michael D Sitka-Sage – Educator (Simon Fraser University), Canada. Noa Lincoln – Assistant Researcher (University of Hawai'i), USA. Reingard Spannring – Sociologist and Educational Scientist (University of Innsbruck), Austria. Prof Michael Paul Nelson – Professor of Environmental Ethics and Philosophy (Oregon State University), USA. Reed F Noss – Naturalist, USA. Mrs Regine Herzog, Guatemala. Lory S Kaufman – Writer, Canada. David Blackwell, EdD – Retired Educator, Canada. Dr Nejm Benessaiah – Postdoctoral Fellow (University of Maryland), USA. Dr Daniel O'Neill – Lecturer in Ecological Economics (University of Leeds), UK. Sam Bliss – PhD Student (University of Vermont), USA. Coyote Alberto Ruz Buenfil – Writer, Eco-activist and Historian (Rights of Mother Earth – Mexico), Mexico. Dr Rupert J Read – Reader in Philosophy and Chair of Green House (UEA), UK. Victor Anderson – Research Fellow (Green House), UK. Brian G Henning – Professor of Philosophy and Environmental Studies (Gonzaga University), USA. Sam Earle – PhD Candidate and Researcher (UEA/Perspectiva), UK. Steve Kiser – Citizen of Planet Earth, Netherlands. Linda Mosquin – Retired Teacher, Canada. Dr Ted Mosquin – Naturalist and Retired Ecologist, Canada. Cynthia Twyford Fowler – Associate Professor (Wofford College), USA. Frederick W Schueler, PhD – Research Curator (Fragile Inheritance Natural History), Canada. Cathel Hutchison – PhD Candidate, School of Architecture (University of Dundee), UK. Bernard Walke – Earthling, Canada. Wallace Platts – Student of Nature, Cayman Islands. Britt Roscoe – Environmental Planner, Canada. Lucille Kelly – Student (La Trobe University), Australia. Jack Stillwell – Retired Historian, USA. Vivek – Environmentalist (Centre for Science and Environment), India. Liam Lilly, Planet Earth. Emilie Hall – Marine Biologist, UK. Christopher Padley – Local Government Election Candidate, UK. JM Louro – Human Being, Portugal. Hannah Gray Kent – PhD Researcher (University of Leeds), UK. Michael Stanton – Environmental Social Scientist, USA. Gavin O'Donnell – Environmental Sciences Student (UEA), UK. Jeannie Baker – Children's Book Artist and Author, Australia. Rosalie Chapple – Ecologist (Blue Mountains World Heritage Institute), Australia. Anna Schlunke – Steady Stater, Australia. Matthew Washington – Treasurer (Centre for Advancement of Steady State Economy NSW), Australia. Tom Butler – Vice President (Foundation for Deep Ecology), USA. J Baird Callicott – University Distinguished Research Professor Emeritus (University of North Texas), USA. Kathleen Dean Moore – Author, USA. Luciana Figueiredo Jones – Citizen of Planet Earth, Australia. James Magnus-Johnston – Director (CMU Centre for Ecological and Economic Resilience), Canada. Phil Jones – Science Teacher, Australia. Dr Gary Luck – Professor of Ecology and Interdisciplinary Science (Charles Sturt University), Australia. Martin Johansson – Fish Keeper, Sweden. Larni Gryphon – Clinical Teaching Associate (James Cook University), Australia. Ruth Armstrong – Postgraduate Researcher (University of Leeds), UK. Erwin Dreessen, PhD, Canada. Natasha Oklobdzija, Australia. Erik Assadourian – Senior Fellow (Worldwatch Institute), USA. Denise Mendes de Figueiredo – Retired Dentist, Brazil. David Casagrande – Professor of Environmental Anthropology (Lehigh University), USA. John Seed – Activist (Rainforest Information Centre), Australia. Ann Pancake – Writer in Residence (University of Hawai'i Manoa), USA. Rosemary Bunting – Environmentalist (Open University), UK. Linda Heron – Chair (Ontario Rivers Alliance), Canada. Jessica Yuille – Environment Coordinator (Brahma Kumaris Australia), Australia. Manon Danker – Environmental Sociologist, Netherlands. Natália Britto dos Santos – PhD Student, Economics for the Anthropocene (York University, Toronto), Canada. Timothy Crownshaw – PhD Student (McGill University), Canada. Melissa Nicole Harnett – Student (Massey University), New Zealand. Jonathon Porritt (Forum for the Future), UK. Mitchell Thomashow – Independent Scholar and President Emeritus (Unity College), USA. Matthew Burke – Graduate Student, USA. Joshua C Farley – Professor of Ecological Economics (University of Vermont), USA. Adam Gilbertson – Anthropologist (UNC Chapel Hill), USA. Hal Anjo – Naturalist, USA. Michael H Stalder – Retired California State Park Ranger, USA. Sabrina Reiniger – Nature-lover, Germany. Christian Reiniger – Human, Germany. Ms Julie Favell, Australia. Renae Barton – Artist, Beekeeper and Ecocentrist (Bee House Art), USA. Vassiliki Betty Smocovitis – Professor, History of Science (University of Florida), USA. Mark M Thompson, PhD – Retiree, USA. Robert Boschman – Professor (Mount Royal University), Canada. William P Mueller – Director (Western Great Lakes Bird and Bat Observatory), USA. Herman Daly – Emeritus Professor, School of Public Policy (University of Maryland), USA. Gareth Newnham – Producer (Grasp The Nettle Films), USA. Peggy Sue McRae – Artist, USA. Daniel C Kline – CEO (ParaTechnica), USA. Robin M Wright – Doctor, Department of Religion (Univeristy of Florida), USA. Simmons Buntin – Editor-in-Chief (Terrain.org), USA. Tiago Costa Nepomuceno – PhD Candidate in Education and Environmental Philosophy (University of São Paulo), Brazil. Stephen Mulkey – Program Director (NSF), USA. Bonnie Ralston – Educator, USA. Paul Sieracki – Geospatial Analyst and Wildlife Biologist, USA. Jack Lindsay Coxon – Student (La Trobe University), Australia. Kristina Tiedje – Associate Professor of Anthropology (Université Lyon 2 - France), USA. Dominic – Technical Support Worker, UK. Jorge Domingos Bastos Moreira – Environmentalist and Researcher (Ecologia Espiritual), Portugal. Lukas Hardt – PhD Student (University of Leeds), UK. Ms Paula Sapage, Portugal. Alexandra Monteiro Marcelino – Lawyer, Portugal. Elisabeth de Boisgelin, UK. Daniel J Shevock – University Music Teacher (Penn State Altoona), USA. Ana Patrícia Oliveira Alves – Empregada de Mesa, Portugal. Jack Hunter – Anthropologist (Sector39), UK. Gabriela Tymowski-Gionet – Associate Professor (University of New Brunswick), Canada. Grant Hugh Potts – Associate Professor of Religion and Philosophy (Austin Community College), USA. Michael Parkes – Awakened Person, Canada. Andrew Jameton (Health Professionals for a Healthy Climate and Physicians for Social Responsibility), USA. Philip Cafaro – Professor of Philosophy (Colorado State University), USA. Damien Delorme – Philosopher (L'IRPhiL, Université Lyon 3), France. Ruth Thomas-Pellicer – Independent Philosopher, Spain. Olinda Neves – Teacher of Biology and Geology, Cabo Verde. Ronnie Zoe Hawkins – Environmental Philosopher, Costa Rica. Dr Anita Norman – Postdoctoral Research Associate (San Diego Zoo Global), USA. Fred Hageneder – Naturalist, Author and Musician, UK. Dr Elisabeth Sommer – Retired Professor of Linguistics (University of Central Florida), USA. Alexandra Gomes – Analyst, Portugal. Keelah Lam – Environmental activist, Australia. Zana Briski – Artist and Academy Award-winner, USA. Steven Matema – Social Ecologist (African Conservation Trust), South Africa. Geoff Clinning – Technician (Ezemvelo KZN Wildlife), South Africa. Julie Carlisle – Community and Environmental Project Developer, South Africa. Mike Wibberley – Psychotherapist, UK. Martin Drenthen – Associate Professor (Radboud University), Netherlands. Pete Ruinard – Conservation Manager (Ezemvelo KZN Wildlife), South Africa. Melanie Andrej – Writer, Independent Scholar and Teacher, Austria. Dave Gardner – Director of the GrowthBusters Documentary (GrowthBusters), USA. George F Schlosser – Conservation Lawyer, USA. Sarah E Robinson-Bertoni – Lecturer (Santa Clara University), USA. Paul Havemann – Natural Resources Manager (John Muir Institute of the Environment), USA. Anna Cimini – Research Assistant (Brown University), USA. Peter S Goodman – Conservation Ecologist (Wildlife Conservation Solutions), South Africa. Darren Frederick Speece – Historian (Sidwell Friends School), USA. Lorraine Code – Distinguished Research Professor, Philosophy (York University), Canada. Marcus Intinarelli – Organic/Biodynamic Farmer (Thompson Creek Farm), USA. Alcide Gonçalves – Landscape Architect, Portugal. Joel Kassiola – Professor of Political Science (San Francisco State University), USA. Prof PG Harris – Chair and Professor of Global and Environmental Studies (Education University of Hong Kong), Hong Kong. Stephen R Griego – Instructor and PhD Candidate (University of New Mexico), USA. Sílvia Brandão – Artist, Portugal. Ross D'Orfani – Student, USA. Star Char Lema – Co-Founder, Sacred Rose Council (School of Sacred Arts and Sciences), USA. Gwyn Wahlmann, USA. Mike Vandeman – Wildlife Activist, USA. Irene Mommers – Director, Nutrition and Health (BeBright), Netherlands. Wanda Ballentine, USA. Paul Sandford – Druid and Interfaith Minister, UK. Linda Cooper – Volunteer Co-ordinator (Brahma Kumaris), Australia. Paul Jennings – Conservationist, South Africa. Michael Bull, Australia. Lauren Barwick – Earth Guardian, South Africa. Hardy Loubser, South Africa. Dr Tanmoy Bhattacharya – Professor (University of Delhi), India. Paul Beswick – Peacenik, UK. Patricia Ferguson – Retiree, Australia. Maria João – Ecologia, Portugal. Alf Seegert – Professor (University of Utah), USA. Dr Anna Grichting – Assistant Professor, Architecture and Urban Planning, Qatar. Leslie Adams – Global Citizen taking action for Biodiversity (BioDiversity Matters), Canada. Cormac Cullinan – Environmental Lawyer (Global Alliance for the Rights of Nature), South Africa. Grant Lowe – Self-employed, Canada. Stephen McKevitt – Retired Historian, USA. Alison Whalley (Green Party, England and Wales), UK. Luis Gutierrez – Editor (Mother Pelican Journal of Solidarity and Sustainability), USA. Marjie Tomter – Director/Coordinator (Ozaukee Washingotn Land Trust/OzaukeeTreasures Network), USA. Pip Hayes – Mother, Doctor and Population Activist, UK. Daniel Janzen – Professor of Conservation Biology (University of Pennsylvania), USA. Priscilla Mattison – Attorney, USA. Christine Holland Cummings – Citizen of Earth, USA. Alasdair Wilson – Community Activist, UK. Dr Sailesh Rao – Executive DIrector (Climate Healers), USA. Marcus Bussey – Senior Lecturer in History and Futures, Australia. Sterling Lee Slavick Barlow – Author and Retired Science educator, USA. Albert Rich – Applied Logician, USA. David Taylor – Director (EarthSpirit), UK. Dr Michael A Giannelli – Retired Psychologist and Animal Advocate, USA. Michele Chavez-Pardini – Mediator, USA. Mark Hixon – Hsiao Endowed Professor of Marine Biology (University of Hawai'i), USA. Jonathan Boyne – Librarian (University of Hawai'i), USA. Christian Bulesz – Thinker, Netherlands. Meg O'Mahony – Retired Educator, Canada. Peter Carter – Director (Climate Emergency Institute), Canada. Taehyun Park – Professor (Kangwon National University of Korea), Republic of Korea. Christopher J Aitchison – Citizen, Australia. Abhik Gupta – Professor (Assam University), India. Freda van den Broek – Naturalist, USA. Ms Kelly Pomeroy – Retired, USA. John Broussard – Retired, USA. John J Finazzo Sr – President, USA. Bonnie Shemie – Self-employed, Canada. Rob Harding – Environmental Activist, USA. Timothy William Read – Master's Student and Social and Environmental Activist, Australia. Matt Grisko – Educator, USA. Tarik Bodasing – Ecologist, South Africa. Melissa Everett – General Practitioner, UK. Rob Irvine – Nonhuman Animal Ethics and Advocate (University of Sydney), Australia. Paul May – Ecocentrist, Australia. Garey Mills – Retiree, Spain. Anouk Pinchetti – Project Manager (New Systems Hub), Australia. Vanessa Smith – Direct Support Professional, Canada. Eileen Crist – Associate Professor (Virginia Tech), USA. Craig K Harris – Associate Professor (Michigan State University), USA. Jeremy T Bruskotter – Associate Professor (School of Environment & Natural Resources, Ohio State University), USA. Stephanie Moran – Artist, UK. Ricardo Rozzi – Director, Sub-Antarctic Biocultural Conservation Program (University of North Texas and University of Magallanes), USA and Chile. Mark Hollidge – Writer, UK. Bernard Little – Concerned Citizen, UK. Josephine F Wideman – Executive Director (Californians for Population Stabilization), USA. Liesje Barratt – Assistant Coordinator, Faith Ecology Network (CMI, Centre for Peace, Ecology and Justice), Australia. Joanna Macy, PhD – Deep Ecologist, Writer and Activist (The Work That Reconnects), USA. Maria Kay Fotopoulos – Editor and Writer (Animal Lives Matter), USA. Peter Raimondo – Transformational Guide (Purely Wild Foundation), South Africa. J Anthony Cassils – Ontologist, Canada. Roger Creagh-Osborne – Mammal (Bioregion of Cornwall), UK. John A Vucetich – Professor (Michigan Technological University), USA. Sabrina Chakori – Environmental Economist, Switzerland and Australia. Patricia Vickers-Rich – Geologist (Swinburne University and Monash University), Australia. Craig Reid – Member of the Food Chain, Malawi. Wayne McLellan – Retiree, USA. Sandra Lubarsky – Emeritus Professor (Northern Arizona University), USA. Leon Trembath – Retired Fire Fighter, Australia. Dr Julia Peck – Academic Subject Leader, Photography (University of Gloucestershire), UK. Guido Dalla Casa – Engineer, Writer and Teacher (Comparative Philosophy School), Italy. Robert Sessions – Environmental Activist, USA. Susan Gallinger – Citizen Scientist, Canada. William Forbes – Associate Professor of Geography (Stephen F Austin State University), USA. Fiona Weir – Retiree, UK. Andrew McLaughlin – Professor Emeritus (Lehman College), USA. Michael D Novack – Retiree, USA. Louis Beckerling – Penitent Retiree, Australia. Andrei Călin Dumitrescu – Linguist (University of Helsinki), Finland. Ryan Quinn – PhD Candidate, Australia. Tom Baxter – Communications Officer (Greenpeace East Asia), China. Gregory Moulinet – Co-Founder and Communications Director (Biocentric Society), China. Vachel Miller – Associate Professor (Appalachian State University), USA. Katarina Hovden – Recent LLM Graduate and Volunteer (Nature's Rights), Norway. Gaia Baracetti – Writer, Italy. David Molina Motos – PhD Candidate in Philosophy of Education (Universiad Nacional de Educación a Distancia), Spain. Ben Phalan – Research Associate (Oregon State University), USA. Charlotte Payne – PhD Student (University of Cambridge), UK. Olivia Bina – Principal Researcher (Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa), Portugal. Mary McAfee Sealing – Integral Ecologist, USA. David Takayoshi Suzuki – Emeritus Professor, Zoology (University of British Columbia), Canada. Rupayan Bhattacharyya – Person Interested to be part of Ecocentrism Movement (International Institute for Ecological Civilization), USA. Marc Bekoff – Professor Emeritus, Ecology and Evolutionary Biology (University of Colorado, Boulder), USA. Ruud Maarschall, MSc – Board Member (Dutch Water Authority), Netherlands. Michele Testa – Hacktivist, Italy. Joanna Clark – Director of Operations (AIDS Education Global Information System), USA. Joseph Carson – Licensed Professional Engineer, USA. Thomas Houssein Makled – Graduate Student in Natural Resources (University of Michigan), USA. John Blewitt – Writer and Editor (Green House), UK. Jane Goodall, PhD DBE – Founder (The Jane Goodall Institute), UK. David Pointon – Human, Australia. NAJ Taylor (RMIT University), Australia. Jonathan Edelmann – Assistant Professor of Religion (University of Florida), USA. Emily Holden – Teacher, UK. Ewa Orlikowska – PhD Student (SLU – Swedish University of Agricultural Sciences), Sweden. Dr Mokhtar – Academician (Universiti Kebangsaan Malaysia), Malaysia. Richard Walker – Lecturer (Northbrook College), UK. William E Rees – Professor Emeritus (Human Ecology and Planning) (University of British Columbia), Canada. Dr Stephen Cave – Executive Director, Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (University of Cambridge), UK. Melinda Painton – Designer, UK. Joel Robinson – Writer and Filmmaker, Australia. Piper Rodd – Lecturer (Deakin University), Australia. Don Cameron, BVSc – Conservationist and Naturalist, Australia. Mumta Ito – Lawyer, Founder and CEO (Nature's Rights), UK. Ana Fernandez Cebrian – Assistant Professor (Columbia University), USA. Michael Dowd – Pro-future Evangelist (The Great Story), USA. Michelle Maloney – National Convenor (Australian Earth Laws Alliance), Australia. Steven Earl Salmony – Retired Psychologist (AWAREness Campaign on the Human Population), USA. Joydeb Majumder – Coordinator, Natural Resource Management and Environment (North East Rural Livelihood Project), India. Don – Teacher and Professor (North Eastern Hill University, Shillong), India. Dr Seba Roy – Associate Professor, Zoology (Gurucharan College, Silchar, Assam), India. Rory Turner – Founder, Cultural Sustainability MA (Goucher College), USA. Solanlly Carrero Jiménez – Biologist (Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo), Dominican Republic. Don Chisholm – Retiree (Gaia Preservation Coalition), Canada. Moirangthem Banita Devi – Enologist (Assam University, Silchar), India. Matthew Hall – Author ('Plants as Persons') (Victoria University of Wellington), New Zealand. Jasmin Wilson – Outdoor Recreation Instructor, Australia. Sreekanta Chakraborty – Retired Banker, India. Vince Fiorito – Politician, Canada. Jessica Sweidan – Founding Trustee (Synchronicity Earth), UK. Marina Dp – Student, Spain. Gigi Levins-Skehill – Massage Therapist, Australia. Janice Sukhiani – Observer, Canada. Linda Gill – Ecocentric Activist, Australia. Mark Radford – Window Installe, Australia. Sylvia Pozeg – Artist, Canada. Kris Mandell, USA. Gabriel Lavinsky Jardim – Architect (Universidade Federal do Espírito Santo), Brazil. Dido Goldsmith – Author, UK. Sheila Voss – Vice President of Education (Missouri Botanical Garden), USA. Leah Gibbons – Sustainability Consultant and PhD Student (Arizona State University), USA. Tejinder Gill – Sustainability and Waste Education Officer, Australia. Louisito L Madronio – Administrative Aide (University of Eastern Philippines), Philippines. Ms Lin Westler – Biology Instructor, USA. Jamie Wallace – Permaculture Practitioner, Canada. Gelant Sanjaya – Environmental Health Student (Universitas Indonesia), Indonesia. Ms Doris Ragettli (Rights of Mother Earth), Switzerland. Alder Luke MoonOak – Professor (College of Central Florida), USA. Star (Lin) Aasved – Independent Nature Photographer and Naturalist, USA. John Johnson – Former Eco-activist and Current Assistant Research Forester, USA. Dr Çağdaş Dedeoğlu – Assistant Professor of Political Science (Istanbul Arel University), Turkey. Dr Simon Michaux – Senior Research Officer (University of Liège), Belgium. Eleanor Shoreman-Ouimet – Environmental Anthropologist (University of Connecticut), USA. Hilary B Booker, PhD – Environmental Ethicist and Holistic Health Researcher, USA. Anna Willow – Associate Professor of Anthropology (Ohio State University), USA. Domenico D'Alesandro – President, Lead Design (D'Alessandro and Associates), USA. Dr L Jen Shaffer (University of Maryland, College Park), USA. Teferi Abate Adem – PhD in Anthropology, Human Relations Area Files (Yale), USA. Fiona C Wilmot – Restoration geographer, Mexico. Karen Marie Greenough – Social Anthropologist (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use), Burkina Faso. Andraya Vantrease – Steward of the Earth, USA. Mary Hufford – Livelihoods Knowledge Exchange Network, USA. Dan Sherburne – Citizen, USA. Bethany Ojalehto – Postdoctoral Fellow, Psychology (Northwestern University), USA. Giulia Sansoni – Practitioner, Sweden. Gordon Kubanek – Retiree, Beekeeper and Franciscan, Canada. Shruti Desai – PhD Student (Goldsmiths, University of London), UK and USA. Samwel LS Maganga – Associate Professor (Sokoine University of Agriculture), Tanzania. Jessica L Delgado – Market Intelligence Coordinator and Fellow (Women's World Banking), USA. Richard Alan Smith – Natural Resource Specialist (USFWS), USA. Felice Wyndham – Ecological Anthropologist, USA. Jordan Fisher Smith – Author, USA. Rev F Mark Mealing, PhD – Retired Professor and Non-retired Priest (Selkirk C0llege, Castlegar, B.C), Canada. David Naguib Pellow – Dehlsen Professor of Environmental Studies (UC Santa Barbara), USA. Jonathan Dawson – Senior Lecturer, Economics (Schumacher College), UK. Joshua Lockyer – Associate Professor of Anthropology (Arkansas Tech University), USA. Shaun Chamberlin – Author (Dark Optimism), UK. Celia Brauer – Master's Student (University of British Columbia), Canada. Kate Ferris – Ethics Officer (La Trobe University), Australia. Colin Lionel Soskolne – Epidemiologist (University of Alberta), Canada. Donald William Spady – Adjunct Professor of Paediatrics (University of Alberta), Canada. Klaus Bosselmann – Professor of Law (NZ Centre for Environmental Law, University of Auckland), New Zealand. Mei Abraham Elderadzi – Human, Croatia. Paul Evans – Retiree, UK. Raiza Campregher – PhD Student (UFSCar), Brazil. Pat Brereton – Head of School (Dublin City University), Ireland. Frank Garrett Boudinot – PhD Student, Geology (CU Boukder), USA. Dr Graham St John – Senior Research Fellow (University of Fribourg), Switzerland. Liza Grandia – Associate Professor (University of California, Davis), USA. Graham Harvey – Professor of Religious Studies (The Open University), UK. Wendy Griffin – Academic Dean (Cherry Hill Seminary), USA. David Ehrenfeld – Distinguished Professor of Biology (Rutgers University, New Jersey, US), USA. Brooke Hecht – President (Center for Humans and Nature), USA. Edson Grandisoli – PhD Candidate (University of São Paulo), Brazil. Michael Thomason – Physicist, Guide to the Global Transition (University of Colorado Boulder and Boulder Rights of Nature), USA. David Abram – College Fellow (Schumacher College), USA. Michael Soulé – Professor Emeritus (UCSC), USA. Ralph H Metzner – Psychotherapist and Ecopsychologist (California Institute of Integral Studies), USA. Mark Lawrence – Scientific Director (Institute for Advanced Sustainability Studies), Germany. Dell deChant – Master Instructor and Chair, Religious Studies Department (Univeristy of South Florida), USA. Michael Sheridan – Associate Professor of Anthropology (Associate Professor of Anthropology), USA. Vanessa Spedding – Writer, UK. Sharon M Wells – Concerned Pantheist and Health Documentation Specialist, USA. Eve Oostendorp – Student (Vossius Gymnasium), Netherlands. Gavin Van Horn – Director, Cultures of Conservation (Center for Humans and Nature), USA. David G Maskalick, PhD – Retired Research Scientist (Eli Lilly & Co), USA. Paul Collins – Writer and Broadcaster, Australia. Brenda Fitzpatrick – PhD Candidate (University of British Columbia), Canada. Joan Hardingham – Biologist, Naturalist and Early Years Educator, UK. Gary Rose – Citizen of Planet Earth, USA. Frederique Apffel-Marglin – Anthropologist Emerita and Founder of the Sachamama Center for Biocultural Regeneration (Smith College), USA. Claire O'Neill – President and Founder (Earthwise Aware), USA. James Harrod – Director (Center for Research on the Origins of Art and Religion), USA. Roger Clooney – Concerned Pensioner, UK. Marie Manhardt – Doctor, USA. Gordon Weese – Retiree, Canada. Thomas L Poulson – Ecologist and Emeritus Professor (University of Illinois at Chicago), USA. Paul R Ehrlich – Bing Professor of Population Studies Emeritus (Stanford University), USA. Anne Ehrlich – Senior Scientist Emerita, Biology Department (Stanford University), USA. Titilia Rabuatoka – Private Consultant, Fiji. Allison Fulton – Writing Associate Fellow (Oberlin College), USA. Dr Justine Philip – Ecosystem Management Scholar (University of New England and Museum Victoria), Australia. Jeffrey Kershner – Research Fisheries Biologist, USA. Nicci Attfield – PhD Student (Wits University), South Africa. Debal Deb – Ecologist (Centre for Interdisciplinary Studies), India. Madeline Weld – President (Population Institute Canada), Canada. Paul-Francois Tremlett – Senior Lecturer, Religious Studies (The Open University), UK. David Bianco – Biologist, Italy. Jacqueline Cleminson CD – Retired Nurse and Captain (Canadian Forces), Canada. Brian Stafford, MD MPH – Founder (Wilderness Is Medicine), USA. Anton Nemeth – Ceramic Artist, USA. Dr Saamdu Chetri – Executive Director (Gross National Happiness Centre), Bhutan. Paweena Kitsirisin – Graduate Student (Thammasat University), Thailand. Maria Lavis – Recovering Environmental Professional, Canada. Brian Zimmerman – Chief Curator (Zoological Society of London), UK. Dr Gregoire Wallenborn – Sustainable Energy Researcher (Free University of Brussels), Belgium. Dr Chris Johansen – Agricultural Scientist, Australia. Esteban Suarez – Professor (Universidad San Francisco de Quito), Ecuador. Viktor Siagian (Banten Assessment Institute for Agricultural Technology), Indonesia. Dr Peter Jones – Senior Lecturer (James Cook University), Australia. Roger Harris – Founder (Biodiversity Professionals), USA. France Thapo – Senior Human Resource Officer (Botswana Housing Corporation), Botswana. Elaine Nogueira-Godsey – Assistant Professor of Theology, Ecology and Race (Methodist Theological School in Ohio), USA. Anthony Biegen – Software Developer, USA. Michael A Lewis, PhD – Retiree, USA. Kathy Faldt – Conservation Volunteer (Logan and Albert Conservation Association), Australia. Cedric Knight – Independent Researcher, UK. Stephen Weller – Actor, UK. Kocku von Stuckrad – Professor of Religious Studies (University of Groningen), Netherlands. Wesley Todd Plummer – Proprietor (Wild Marin Nature Tours), USA. Chas S Clifton – Volunteer Wildlife Transporter (Colorado Parks & Wildlife), USA. Yasemin Charles – Translator of Philosophy, France. José Pablo Prado Córdova – Tenured Lecturer (Faculty of Agronomy, University of San Carlos), Guatemala. Girish Punjabi – Conservation Biologist, India. Ramadhan Mohammed – University Lecturer (University of Duhok), Iraq. Ross Brownscombe – Writer, Photographer, Woodworker and Surfer, Australia. Alexander Lautensach – Associate Professor (University of Northern British Columbia), Canada. Andrew Walton – Project Coordinator (Bioregion Birmingham), UK. Bart Everson – Media Artist (Xavier University of Louisiana), USA. Alfred Bernhard – Bushland Manager (Willoughby City Council), Australia. Alissa Jones Nelson – Doctor, Germany. Robert Jensen – Professor (University of Texas at Austin), USA. Bruce Prescott – Theologian (Mainstream Baptists), USA. Koos de Koeijer – Entrepreneur in Sustainability, Netherlands. Philippe Sibaud – Earthling, UK. Petra Stapp – Writer, Philosopher and Animal Lover, UK. Cansu E Dedeoglu – Researcher, Turkey. Neslihan Dolgun – Biologist, Turkey. Emre Ertegün – Whole-lover, Turkey. Anita de Melo – Lecturer (University of Cape Town), South Africa. Kathryn Gander – Teacher of Deaf People (Durham County Council), UK. Beth Carruthers – Philosopher, Cultural Ecologist and Artist, Canada. Bilgesu Tutal – Biologist, Turkey. Eric Rimmer – (Human) Population Activist (Population Matters), UK. Philippe Léna – Emeritus Researcher (IRD/MNHN), France. Renee DeMartin – Wildlife Photographer and Jeweler, USA. Deborah Thompson – Retired Law Enforcer, USA. Paul Adrian Broady – Academic Researcher, New Zealand. Gary O Grimm, USA. Linda Kruhmin – Person Inspired by the Earth, USA. Ana Catarina de Freitas Torradinhas – Earthling, Portugal. Ryan Danby – Associate Professor (Queen's University), Canada. Ludovic Viger – Druidovik (Green Wizard), Canada. John Rivière-Anderson – Permaculture Practitioner (Proikos Green Aquaculture), Canada. Donald Bruce Turton – Retiree, Canada. Dr Rebecca R Burrill – Ecological Dancer, Movement-based Child Developmentalist and Independent Scholar, USA. Dr Ian RC Baird – Ecologist, Australia. Theodore John Parvu Jr – Philosopher, USA. Rich Blegen – Scientific Pantheist, USA. Belgin Ergül – Forester (DenizTemiz Derneği), Turkey. Lydia Scherr – Earth Rigths Advocate, USA. Adrian Ayres Fisher – Gardener, Writer and Quaker, USA. Andrew Martin – Professor, Educator, Evolutionist and Ecologist (University of Colorado), USA. Judith Weis – Professor Emerita – Marine Biology (Rutgers University), USA. John Hill – Retiree, USA. Lisa Coedy – Eco-activist, USA. Emily Rose Stadvec – Concerned Citizen, USA. Bruce Graves – Person, Turkey. Eoghan Daltun – Self-taught Restoration Ecologist, Ireland. Don Saunders – Professor (University of South Florida), USA. Teresa Capetola – Lecturer (Deakin University), Australia. Prof David Lindsay Mowbray – Professor of Environmental Science and Sustainable Development (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Pius Piskaut – Ecologist (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Hobert Asari – Student of Sustainable Development (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Jonathan Dean Stead – Graduate (University of Huddersfield), UK. A Ergin Duygu – Biologist and Retired Academic, Turkey. Aygül Akkuş – Urban and Environmental Scientist (Ankara University), Turkey. Aygün Karlı – Student, Turkey. Yigit Karagol – Student, Turkey. Aaron S Allen – Director, Environmental and Sustainability Studies Program (UNC Greensboro), USA. Bill Michalek – Teacher (SUNY at Buffalo), USA. Walhos Palisa – Lecturer (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Neslihan Kaya – Confectioner, Turkey. Cedric S Woods – Independent (BioLists), New Zealand. Tamsin Pearson – Writer and Student of Ecopsychology, UK. Dan Stokols – Research Professor and Chancellor's Professor Emeritus (University of California, Irvine), USA. Tarun Nair – Conservation Biologist, India. Mia Monroe – Park Ranger (National Park Service), USA. Sonia Fargue, MD PhD – Researcher in Biomedical Sciences (University of Alabama at Birmingham), USA. Dr Hayal Desta – Assistant Professor of Environmental Planning (Addis Ababa University), Ethiopia. Eunice Blavascunas – Assistant Professor of Anthropology and Environmental Studies (Whitman College), USA. Dr Sarah Darwin – Doctor (Nightingale.Berlin), Germany. Anne Fremaux – French Philosophy Teacher and PhD Candidate (Queen's University (Belfast)), Germany. Hilary Leighton – Assistant Professor (Royal Roads University), Canada. Ben Murrell – Teacher and Gardener, UK. Anitra Nelson – Honorary Associate Professor, Centre for Urban Research (RMIT University), Australia. Chris Knapman – Environmentalist and Arborist, UK. Matthew Coopet – Director (Tree Research, Education and Environmental Services), UK. Robert Oselio – Human, USA. Garry Rogers, PhD – Nature Conservation Advocate (Agua Fria Open Space Alliance, Inc), USA. Şanver İsmailoğlu – Geologist and Writer (bianet.org), Turkey. Holmes Rolston III – University Distinguished Professor (Colorado State University), USA. Peter Jingcheng Xu – Poet, Translator and Researcher (Bangor University), UK. Dr Manfred Hellrigl – Director (Office for Future Related Issues), Austria. Priscilla Stuckey – Writer on Nature Spirituality, USA. Leland Bowen – Retiree, USA. Cynthia Green – Eco-writer, USA. Margret Hamilton – Manager, USA. Judith Roderick – Artist, USA. Dorothy Bowen – Artist, USA. Barbara Voss – Artist and Writer, USA. Cyndi Moriarty – Compassionate Bee Venom Therapist, USA. Dr Oluyemi Ayorinde Akintoye – Senior Lecturer and Researcher, Department of Geography and Environmental Science (University of Calabar), Nigeria. Veronica Strang – Professor of Anthropology (Institute of Advanced Study, Durham University), UK. Fidisoa Rasambainarivo – Wildlife Veterinarian, Madagascar. Risa M Mandell – Clinical Social Worker (Humane Herald [Contributor]), USA. Maureen Korp, PhD – Lecturer and Writer, Canada. Ash Collins – Earth Warrior, USA. William Smith – Postdoctoral Researcher (RMIT University), Australia. Bronya Eleanor Driver-Mach – Environmental Scientist, Australia. Shan Gao – Associate Professor (Soochow University), China. Maria Teresa La Valle – Professor (Universidad Nacional de Tres de Febrero), Argentina. Sonny Iamge – Student (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Francisco Mata-Rabasa – Director (Sobirania Alimentària del País Valencià), Spain. Aino Leskinen – Support Worker, UK. Yuvraj Saharan – Environmental Researcher, India. Rubens Pauluzzo – Adjunct Professor (University of Udine), Italy. Rodrigo García Píngaro – Activist and Marine Conservationist (Org. Conservación Cetáceos/Oceanosanos), Uruguay. Terence Gibbin Brown – Architect and Deep Ecology Devotee, UK. Marlene Wenner – Student, Sweden. Steven J McGee – CEO (Simple Wins Concepts), USA. Elaine Codling – Permaculture Design Consultant, Canada. Anja Claus – Editor and Curator (Center for Humans and Nature), USA. Jeremy Ohmes – Communications Manager (Center for Humans and Nature), USA. Dr Tobiasz Cwynar – Independent Scholar, Poland. Suki Abbott – Nature-led Psychotherapist, UK. Rishi Kumar Sharma – Ecologist (WWF), India. TR Shankar Raman – Ecologist and Writer (Nature Conservation Foundation), India. Lace Lively – Research Intern, USA. Isabel Carrera – Student, USA. Wayne Tyson – Ecosystem Restoration and Management, USA. Beth Mcdonald – Zookeeper, USA. Judy Cummings – Teacher and Environmental Advocate, USA. Angela Fiore – Zoologist, USA. Kyenne Williams – Sustainability and Waste Reduction Specialist, USA. Jim Clements – Concerned Inhabitant of Earth, USA. Mary Zeiss Stange – Professor Emerita and Author (Skidmore College), USA. Rebecca Damron – Professor, USA. Jan N Parker-Padley – Concerned Person, UK. Amy Youngs – Artist (Ohio State University), USA. Julian Crawford – Environmentalist (EcoSTEPS – Sustainability Partner), Australia. De Antoni Giorgio, PhD (Universidade Católica de Brasilia), Brazil. Stephen Siperstein – Environmental Educator (Choate Rosemary Hall), USA. Laurie Sumiye – Hawai'i Ecoartist and Filmmaker, USA. Heather Hill – Psychotherapist, USA. Andrea Kalfoglou – Associate Professor (University of Maryland, Baltimore County), USA. Patricia Coleman – Naturalist, USA. Tom Kerns, PhD – Director (Environment and Human Rights Advisory), USA. Bob Sauerbrey – Teacher (OLLI University of Cincinnati), USA. Lauren Choplin – Communications Director (The Nonhuman Rights Project), USA. Pennie Stasik O'Grady – Writer, USA. Adriana Aquino – Biologist (American Museum of Natural History), USA. Cathy Belchak Geraghty – Director, Strategic Partnerships and Initiatives, USA. Kathryn Barlow – Ecologist, USA. John L McNulty – Associate Professor of Psychology (University of Tulsa), USA. Julia Denos – Author and Illustrator, USA. Anthony Thorley – Tutor in Sacred Geography (University of Wales, Trinity St David), UK. Jason Papenfuss – Sustainability Scholar (Arizona State University), USA. Dr Richard D Durtsche – Professor of Biological Sciencesa and Director of the NKU Research and Education Field Station (Northern Kentucky University), USA. Josefin Wangel – Researcher and Vice Program Director, SLU Urban Futures (SLU – Swedish University of Agricultural Sciences), Sweden. Charlotte Hawthorne – Student (University of Surrey), UK. Rebecca Humphreys – Educator and Artist (Australia), Australia. James Pocklington – Support Worker, UK. Michaeline Kupo – Student (University of Papua New Guinea), Papua New Guinea. Andrew Randrianasulu, Russia. Jesus H Córdova – Karyosystematicist and Biogeogapher (San Marcos University), Peru. Paul Havemann – Natural Resources Management Professional (John Muir Institute of the Environment), USA. Mike Hanauer – Overpopulation and Sustainability Activist, USA. Louise Nash – Interested Citizen, Australia. Hale Adasal – Social Entrepreneur, Australia. Faith Ecology Network, Australia. Julian Olden – Professor (University of Washington), USA. Sukhmani Mantel – Senior Researcher (Institute for Water Research), South Africa. Sabrina Briggs – Advocate for the Natural World, Canada. Fred Gunter – Retiree, USA. Sheila Hardy – Smallholder, UK. Rafael Rodriguez Altamiranda – Professor (Universidad de Carabobo), Venezuela. Dermot McGuigan – Renewable Energy Advocate, USA. John Thorne – Sustainability Coordinator (Glasgow School of Art), UK. Guillaume Chapron – Associate Professor, Sweden. Robert Johnston – Earthling, Writer and Musician, Canada. Mei-ling Hom – Artist and Farmer, USA. David McClelland – Farmer and Artist, USA. Jonathan Andreas – PhD Student (Institute for Christian Studies), USA. Massimo D'Arcangelo – Ecopoet, Italy. Buenaventura Maata Jr – Executive Director (Philippine Grassroots Engagement in Rural Development Foundation, Inc), Philippines. Patrick A Jansen – Associate Professor (Wageningen University), The Netherlands. Kevin Frediani – Operations Manager, Inverewe and Corrieshalloch Gorge (National Trust for Scotland), UK. Paul E Stacey – Principal Scientist (Footprints In The Water), USA. Paul Hodgkin – Retiree, UK. Daniel Olsson – Environmental and Sustainability Educator (Karlstad University), Sweden. Annie Leymarie – Ecowarrior, UK. Steve Wilson – Permaculturist and Engineer in Renewable Energy and Ecological Design, Australia. Thomas Smith – Researcher (University of St Andrews), Ireland. Sebastian Pardo – Postdoctoral Research Fellow in Evolutionary Biology (Dalhousie University), Canada. Lucy Segatti – Earth Inhabitant, Canada. Henry R Kramer – Student (University of Montana), USA. Paul Damon Thomas – Artist, USA. David Kidner – Environmental Philosopher, France. Karen Miranda Abel – Artist and Environmentalist, Canada. Greg Horrall – Inventor, Indonesia. Vasiliki Mantziou – Educator, Greece. Jeff Buecking – Concerned Inhabitant, Birder and Citizen-scientist, USA. Neale Inglenook – Writer, USA. Mary Cole – Artist, Germany. Dr Jenny Ritchie – Assoociate Professor (Victoria University of Wellington), New Zealand. Darius J Liddell – Earth Inhabitant, USA. Blair Cosgrove – Communications Consultant, Canada. Joana Castro Pereira – Professor of International Relations (Lusíada University), Portugal. Terry Spahr – Ecologist and Sustainability Consultant, USA. Dr Didem Aydurmus – Political Scientist, Ethicist and Activist, Germany. Susan Miles – Moderator (Planet Centred Forum), UK. Kira Sadler – Co-Director (Voices for Biodiversity), USA. Ruxandra Vintila – Senior Research Scientist (ICPA Bucharest), Romania. Rachel White – Writer, Mother, Observer and Appreciator, USA. Roseline C Beudels-Jamar – Conservation Biologist and Naturalist (Royal Institute of Natural Sciences), Belgium. Meghana Binraj – Student (Transdisciplinary University), India. Reed Elizabeth Loder – Professor (Vermont Law School), USA. Revd Dr Terry Biddington – Dean of Spiritual Life (University of Winchester), UK. Giuseppe Notarbartolo di Sciara – Founder (Tethys Research Institute), Italy. Gene Blackley – Evangelist for Steady State Economy, Australia. Andrea Cardini – Biologist and Morphometrician (University of Modena and Reggio Emilia), Italy. David Baker – Student and Environmentalist, USA. Simon Leadbeater – Woodland Owner, UK. Linda Seeley – Secretary (Biodiversity First!), USA. Randy Hayes – Founding Director (Rainforest Action and Foundation Earth), USA. Gar Smith – Writer and Non-violent Terraist (Environmentalists Against War), USA. Dominique Krayenbuhl – Nature Conservationist, Egypt. Dan Bergeron – Food Service Worker (Western University), Canada. Andrew Lau – Professor (Penn State), USA. Teghan Collingwood – Honours Student, Australia. Ekin Gunduz Ozdemirci – Lecturer in Film Studies, Turkey. Angus Albert French – Student (University of Canberra), Australia. Martin Joseph Scott – Video Producer, Australia. Sneha Parmar – Student (San Jose State University), USA. Melinda Millen – Activist, Australia. Tyler O'Hare – Law Student (University of Canberra), Australia. Jessica Cordwell – Student, Australia. Gary Michael Pinette – Psychotherapist, USA. Freya Mathews – Professor of Environmental Philosophy (Latrobe University), Australia. Isabella – Student (University of Dundee), UK. Dr Ross Colliver – Facilitator, Australia. Audrey Matthews – Student (University of Florida), USA. Melanie Engle – Sustainability Student (University of Florida), USA. Jan Moerkerke – Eco-citizen, Australia. Jacob A Miller – Graduate Teaching Assistant in Communication Studies (Kansas State University), USA. Nakita Dass – English Literature (Hons) Student (University of New South Wales), Australia. Deborah Guess – Researcher in Ecological Theology (University of Divinity), Australia. Valentina Villa-Castano – Student (Javerina Cali), Colombia. David Wood – Writer, Canada. Bengt Gunnar Jonsson – Conservation Biologist and Professor (Mid Sweden University), Sweden. Per Lissel – Nature Photographer, Sweden. Igor Agea Blanco – MSc Graduate in Sustainability Science and Policy (Maastricht University), Belgium. Miguel Canales – Environmentalist, USA. Patrick Cosgrove, UK. John Davis – Executive Director (The Rewilding Institute), USA. Geraldine Brooks AO – Writer, USA. Catarina Silva Ribeiro – Designer, Brazil. Peter Reason – Writer, UK. Andrea Frey – Nurse Practitioner, Canada. Namood-e-Sahar – Lecturer (Lahore College for Women University), Pakistan. Crispin Balfour – Psychoanalytic Psychotherapist, New Zealand. Ngoc TB Duong – Lecturer and Researcher (Vietnam National University of Forestry), Vietnam. Severe Joseph – Executive Director (UNASCAD), Haïti. Steven B Kurtz – Retired Dilettante, USA. Robert Taylor – Sustainable Populations Advocate, Australia. David Wilson – Retired Mechanic, Canada. Rianne C ten Veen – Consultant (Green Creation), The Netherlands. Carmel Daher (Researcher), Australia. Luke Preece – Northern Australia Conservation Officer (The Nature Conservancy), Australia. Douglas Bolger – Professor (Dartmouth College), USA. Mitchell Cutler – Essene Priest (CSHW), USA. Christine Donkin – University Student, Australia. Mathias Rollot – Environmental Philosopher (ENSA Marne-la-Vallée), France. David Charles Williams – Quoll Quirker, Australia. Will Steffen – Senior Fellow (Stockholm Resilience Centre), Australia. Mig Mayer – Indigophile (Indigaregion), Australia. John Wells II – Retired DC-10 Captain, USA. Andrés Santa Mónica Martín – Beekeeper, Spain. Paul A Reinicke – EcoIdeaMan, USA. Bhagya Wickramasinghe – Researcher in Environmental Law (UCL), UK. John Turnbull – PhD Candidate (University of NSW), Australia. Martin Puchert – Director, Australia. Josh van Limbeek – Marine Scientist, Australia. Nicola Fraser – Marine Scientist (National Marine Science Centre), Australia. Huw Vaughan – Plumber (Master Plumbers Association), Australia. Brendan Ryan, New Zealand. Margot Saffer – Body- and Cosmo-Psychotherapist (Biosynthesis), Israel. Victoria O'Sullivan – Lecturer and PhD Candidate (AUT; University of Auckland), New Zealand. Claudia Grati – Ecopsychologist and Ecophilosopher, Australia. Thomas Wassmer – Associate Professor of Biology (Siena Heights University), USA. Enrico Mondini – Team Designer, Sweden. Erika Mikaelsson – Writer, Film Producer and Journalist, Sweden. Jenny Thomas – Writer, UK. F Stuart Chapin III – Professor of Ecology (Institute of Arctic Biology, University of Alaska), USA. Tim Hogan – Curator (University of Colorado Museum of Natural History), USA. Rodrigo Garcia Pingaro – Marine Activist and Conservationist, Uruguay. Simon Longo – Sound Artist, Italy and UK. Amber Bellrose – Student of Climate Change (California Polytechnic University – San Luis Obispo), USA. Alessio Thomasberger – Human, Germany. Gun Dolva – Environmental Educator and Facilitator (NMTAFE), Australia. Raquel Jesus – Coach, The Netherlands. Iris Bergmann – PhD Scholar (University of Sydney), Australia. Anand Chandrakant Kale – Head of Health, Safety and Environment (Pacific Academy of Higher Education & Research University, Udaipur), India. Doina Iliescu – Concerned Student (Leiden University College), The Netherlands. Kate Rigby – Professor of Environmental Humanities (Bath Spa University), UK. Jorge J Peña – Science Librarian (Universidad Autónoma de Madrid), Spain. Lucas Beco – Environmental Educator, Brazil. Lucia Tamburino – Ecologist, Sweden. Susan Atterbury – Ecotherapist, UK. Prabhath P – Editor-in-Chief (Envision Earth Magazine), India. Austin Jacob – Master of Sustainability Candidate (University of Sydney), Australia. Arc. John Allison – Architecologist and Lecturer (Gardencity Polytechnic and MyEnvironmentMyWealth), Nigeria. Patricia Pazos – Biologist, Beekeeper and Perpetual Learner, Italy. Michael Vincent McGinnis – Author, Educator and Citizen, USA. Sam Rye – Systemic and Strategic Designer, Australia and New Zealand. Norman Garavito Rivera – Protectorista (Propuesta BIOS), Colombia. Anil Prajapati – Person Interested in Ecology and Ecocentrism (Tolani College), India. Angel Luo – Student, Canada. Tadhg O'Mahony – Senior Researcher in Sustainable Wellbeing and Systems Transformations (Finland Futures Research Centre (University of Turku)), Ireland. Dan Plunkett – Co-founder (Doris Wilderness), Belize. Daniel Rodriguez – Biologist (Fundacion Wii), Colombia. Peter Cummins – Temporary Resident, Australia. Tristram Allinson – Conservationist, UK. Vivian Lee – Student, USA. Steven Sklifas – Photojournalist, Australia. Curis A Lepel – Environmental Activist, USA. Titus Oliver Rasper – Food Chemist, Germany. Amy Almond – Student (University of Florida), USA. Lisa McLoughlin – Interdisciplinary Scholar, USA. Jeff Hoffman – Deep Ecologist and Earth First!er, USA. Mark J Smith – Environmental Sociologist, UK. Maria – Student, Spain. William Hirigoyen – Cognitics Engineer and Ecologist, France. Valeria Magali Gonzalez Duarte – Student, Paraguay and Singapore. Carolyn Heise – Nature Lover, Australia. Brittany Stoess – Environmental Educator, USA. Nancy Brookes – RN and PhD, Canada. Julie Stuckey – Advocate, USA. Eva Marie Chadwick – Dramatherapist, UK. Lubelihle Marcia Nyathi – Environmental Engineering Graduate Student (Tongji University), China. Ilies Bondon – Student in Politics and International Relations (Nottingham Trent University), UK. Paulo Tejeda – Comunicador Independiente, Colombia. Eduardo Marques – Professor (Universidade dos Açores), Portugal. Chloe Brooks – Student (University of Adelaide), Australia. Bernadette LeRoy – Public Librarian, USA. Nancy Verenice García Pérez – Student of Criminology (Universidad Autónoma de Querétaro), Mexico. Geoff Holloway – Secretary (United Tasmania Group), Australia. Nina Fallingen – PhD (University of South-Eastern Norway), Norway. Danielle Levy – Holistic Nutritionist and Ecopsychology Student, Canada. Nadia Bishara – Classical Singer and Teacher (Hertfordshire Music Service), UK. Imogen Lois Robertson – Biochemistry Student and Scientific Illustrator, UK. Alan Slinkard – Project Specialist (University of Colorado - Boulder), USA. Anja Stilla Kuhn – Aura-Soma Advisor, Germany. Seb O'Connor – PhD Researcher (University of Leeds), UK. Dr Yücel Yüksel – Teacher (Milli Eğitim Bakanlığı), Turkey. Marilyn Bush – Earth Steward, USA. Chloe Dumpleton – Student, UK. Larry S Bush – Professor of Law Emeritus (University of Mississippi), USA. Paul Swann – Systems Thinking Eco-anarchist (Organic Radicals), UK. Christine Legree – Retiree, Canada. Makin Perdana Kusuma – Doctoral Student in Sustainability (Binus University), Indonesia. Deborah Dutta – Research Scholar (Tata Institute of Fundamental Research), India. Marie Butcher – Teacher (Sisters of Mercy Parramatta), Australia. Leonie Martin – Sister of Mercy (Sisters of Mercy Parramatta), Australia. Bharath – Student (National University of Ireland, Galway), Ireland. John Feeney – Independent Researcher, USA. Stephanie Glass – Student, New Zealand. David Sanchez – Scholar (UNEXCA), Venezuela. Dr Mark Fisher – Wilderness Advocate (Self-willed Land), UK. Sarah Christensen – Student (Southern Cross University), Australia. Jesper Saxgren – Ecologist, Denmark. Margaret Durner – Retired Forest Service Employee, USA. Daniel Ariano – MSc (Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad, Universidad del Valle de Guatemala), Guatemala. Allana Sheard – Bush Regenerator, Australia. Timotheos Palmer – Scientist (Flinders University), Australia. Caroline Copenhaver – Educator (National Louis University), USA. Anna Lawson – Student (University of Northern Colorado), USA. Marta DeVito – Ecodesigner and Director (ECOARTS Amazonia), Brazil. Daniel Frost – Student, Australia. Philip Chandler – Director (Friends of the Bees CIC), UK. Dr Choy Yee Keong – Senior Research Fellow (Keio University), Japan. Helen Lockhart – Ecosattva, South Africa. Alison – Editor, South Africa. Ralph Pina – Ecological Sustainability Specialist (Stellenbosch University), South Africa. Lucy Taylor – Research Assistant, Ireland. Amanda Solmes – Master of Environmental Studies (Wilfrid Laurier University), Canada. Peter Cusick – Concerned Human, Australia. Michelle Galimba – Rancher, USA. Hank Braun – Educator and Diver, Germany. Asish Bisoyi – Student (Khallikote College, Bberhampur Odisha), India. Emma Sutton-Smith – Student, UK. Sue Martin – Environmental Educator, Australia. Heidi Ballet – Curator, Germany. Lynette Saville – Registered Nurse, Sessional Academic, and Elected Councillor (Willoughby City Council), Australia. Miguel Dias – Teacher and Climate Activist (Escola Secundária Cantanhede), Portugal. Antonio Miguel Pedroso Camejo Martinho – Activist, Portugal. Mackenzie Thompson – Student (UVic), Canada. Peter Gringinger – Regenerator, Austria. Memona Hossain – PhD Student in Ecopsychology, Canada. John Wallace Platts – Field Naturalist, Cayman Islands. Klaus Bosselmann – Professor of Law Emeritus (University of Auckland), New Zealand. Riley Collins – Sustainability Intern (University of Wisconsin-Madison), USA. Erin Kane – Student (Glasgow Caledonian University), UK. Rosemary Trevilion – Sustainability and Behaviour Change Postgrad Student (Centre for Alternative Technology), UK. Jaime Bohorquez – Director (Fundación ambiental BARUCH de Spinoza), Colombia. Martin Hales – Woodland Ecologist, UK. Bailey Luoma – Student (Gonzaga University), USA. Melanie Dawson – Ranger (Local Government), Australia. Arnoux – "SIG Espace Naturel Sensible" Project Manager (SPL EDDEN), Île de la Réunion. Senfuma Moses – Applied Ecopsychologist (Smokey Natural Resources Foundation Enterprise), Uganda. Chema Hinojo – Professor, Spain. Liane Colwell – Vermiculture and Apiculture Researcher (University of Technology Sydney), Australia. Kate McFarland – Associate Director (Ohio State University Center for Ethics and Human Values), USA. Edwina von Gal – Landscape Designer and Environmental Acitivist (Perfect Earth Project), USA. Fredrik Sträng – CEO, Sweden. Alessio Nanni – President (Occupy Italy Animals), Italy. Brook A Maikut – Entrepreneur, USA. Eze Stephanie Chioma – Student of Environmental Management (Nnamdi Azikiwe University), Nigeria. Andre Visser – Client Manager (Discovery), South Africa. Małgorzata Poks – Assistant Professor (Institute of Literary Studies, University of Silesia), Poland. Ron Baumann – Environmentalist, Australia. Francesco Introzzi – Professor of Philosophy, EU. Charl van der Merwe, South Africa. Alexa Troedson – Geologist, Australia. Mayra Segura Lopez – Student in Energy Management and Sustainable Development (Universidad Autónoma de Nuevo León), Mexico. Scott Sampson – Executive Director (California Academy of Sciences), USA. Warren M Hern, MD – Physician and Epidemiologist (Department of Anthropology, University of Colorado at Boulder), USA. Yada J Satsi – Ecopoet, UK. Girish Arjun Punjabi – Biologist (Wildlife Conservation Trust), India. Michele Carducci – Professor (CEDEUAM Università del Salento), Italy. Silvia Bagni – Researcher (Università di Bologna), Italy. Jane Walmsley – Doctor (PhD) (Retired [was at Macquarie University]), Australia.


BACK TO TOP